Mannvirki

Mannvirki

Lög nr. 160/2010 um mannvirki.

 • Reglugerð nr. 431/1994 um viðskipti með byggingarvörur
 • Reglugerð nr. 168/2000 um skilyrði fyrir löggildingu iðnmeistara samkvæmt 10 tölul. í ákvæði til bráðabirgða laga nr. 73/1997.
 • Reglugerð nr. 747/1997 um störf prófnefndar mannvirkjahönnuða.
 • Reglugerð nr. 1068/2010 um byggingaröryggisgjald.
 • Gjaldskrá 310/2011 fyrir verkefni og þjónustu Mannvirkjastofnunar
 • Reglugerð nr. 717/2011 um löggildingu rafiðnfræðinga.
 • Byggingarreglugerð nr. 112/2012.
 • Reglugerð nr. 271/2014 um starfsábyrgðartryggingar hönnuða og byggingarstjóra

Lög nr. 75/2000 um brunavarnir.

 • Kristinréttur Árna biskups Þorlákssonar frá 1275.
 • Bréf Kansellíisins um tilhögun á kirkjuhurðum frá 28. október 1828.
 • Reglugerð nr. 188/1990 um eldfima vökva.
 • Reglugerð nr. 196/1990 um forðageymslur fyrir F-gas (própan - bútangas).
 • Reglugerð nr. 198/1994 um eldvarnaeftirlit sveitarfélaga með atvinnuhúsnæði sem tekið hefur verið í notkun.
 • Reglugerð nr. 200/1994 um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í atvinnuhúsnæði.
 • Reglugerð nr. 266/2001 um námsstyrki úr Fræðslusjóði brunamála.
 • Reglugerð nr. 792/2001 um Brunamálaskólann og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna.
 • Reglugerð nr. 614/2004 um brunavarnir í samgöngumannvirkjum.
 • Reglugerð nr. 914/2009 um hlífðarbúnað slökkviliðsmanna.
 • Reglugerð nr. 1068/2010 um byggingaröryggisgjald.
 • Reglugerð nr. 1067/2011 um þjónustuaðila brunavarna.
 • Reglugerð nr. 1068/2011 um slökkvitæki.
 • Reglugerð nr. 239/2012 um niðurfellingu reglugerðar nr. 245/1994 um hönnun og uppsetningu sjálfvirkra úðakerfa.
 • Reglugerð nr. 167/2013 um niðurfellingu rgl. nr. 196/1994 um fræðslu og þjálfun í brunavörnum og slökkvistarfi á vegum einkaaðila.
 • Reglugerð nr. 1088/2013 um reykköfun.

Lög nr. 114/2014 um byggingarvörur

 • Reglugerð nr. 383/2015 um gildistöku  framkvæmdareglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1062/2013 um framsetningu evrópska tæknimatsins fyrir byggingarvörur.
 • Reglugerð nr. 384/2015 um gildistöku framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 157/2014 um skilyrði fyrir rafrænni vinnslu yfirlýsingar um nothæfi byggingarvara.
 • Reglugerð nr. 385/2015 um gildistöku framseldra reglugerða framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 574/2014 um breytingu á III. viðauka og nr. 568/2014 um breytingu á V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 að því er varðar mat á nothæfi byggingarvara, sannprófun á stöðugleika þess, og fyrirmyndina sem skal nota við gerð yfirlýsingar um nothæfi byggingarvara.
 • Reglugerð nr. 424/2015 um gildistöku ákvarðana og framseldra reglugerða framkvæmdastjórnarinnar (ESB) um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna, brunatæknilega flokkun á tilteknum vörum án þess að brunaprófun þurfi að fara fram, og aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 60. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 um byggingarvörur.
 • Reglugerð nr. 665/2016 um birtingu tilvísana til staðla um byggingarvörur.


Lög nr. 146/1996 um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga.

 • Reglugerð nr. 77/1996 um búnað og verndarkerfi til notkunar á sprengihættustöðum.
 • Reglugerð nr. 678/2009 um raforkuvirki. 
 • Reglugerð nr. 397/2012 um rafsegulsamhæfi.
 • Reglugerð nr. 821/2013 um niðurfellingu reglugerðar nr. 145/1994 um gildistöku tilskipunar Evrópubandalagsins um rafmagnslækningatæki fyrir menn og dýr.